* * * * * 0 « آخر اسفند است...»
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سلیمان بوکانی حیق

/////////////////////////
آخر اسفند است
همه خوشحال هستیم
نزدیک نوروز و
تحـویل سال هستیم
***
برخی جا، سبزه و برف
هنـوز هـم، پیش همند
بچّه ها را بنگرید
همه شاد، دور همند
***
بر شما فرخنده باد
عید نوروزِ

شاعر:سلیمان بوکانی حیق


مطالب پیشنهادی