عاشقانه
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات موسی ظهوری آرام

ننه سرما
عاشق نوروز اگر نبود
خورشیدرا،
اگر
بر قله نظر نبود
دامن کوه را
از سوسن ولاله خبر

شاعر:موسی ظهوری آرام


مطالب پیشنهادی