دشت ارژن
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کاظم پارسای

مَردم از دَر و دیوار
هجوم اورده اند..
چشمت رابه من بده
کارِ چشمان نا امید و نگاهِ لَرزانِ من نیست
گذشتن از رویایِ برهنه و خیس،..
فرار از فریادهایِ مَردم "های دزدِ ناموس " بگیریدددد!!!
و

شاعر:کاظم پارسای


مطالب پیشنهادی