احساس
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

هم دعا هستی و هم مقیاسی
هم گل رازقی و هم یاسی
سبزه ها جمله تو را می خوانند
چون سراپا هنر و

شاعر:محمدرضا جعفری


مطالب پیشنهادی