آ سما ن زیبا
۲۱ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمود بیهقی

آ سما ن رحمت خود را تو بریز
آ سما ن عشق بده بر همگا ن
ریزش رحمت تو عشق دهد
چو نکه لطف احدی بر آ نست
عشق اکسیر خوشی همگا ن
عشق را پس کی دهد
آ نکه خا لق بهمه عا لم است
تو ستا یش بنما خا لق خویش

شاعر:محمود بیهقی


مطالب پیشنهادی