لُم لَم
۲۰ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسن گائینی

دستی از آن سوی دل
راهی پوشیده از درون
زیر دهلیز تشنجِ وجدان
خم شده برسرچیزی که میتوان خویشتن…اش نامید
میگفت: [راه بــــــرو]
سمت تو آمدم
انگار… نه
سمت هیچکس
مثل کسی راه می رفتم…؟!
مثل

شاعر:حسن گائینی


مطالب پیشنهادی