دو سه سالی است ....
۱۷ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات امیرحسین مقدم

بداهه ای با زبانی کهن !
در راه بازگشت از مدرسه
دوسه سالیست که دل را به دلی باخته ایم
در دل از عشق چه ها ساخته ، پرداخته ایم
شک نداریم که فرجام به انجام شود
گرچه گویند رفیقان که به دل باخته

شاعر:امیرحسین مقدم


مطالب پیشنهادی