عطر رازقی
۱۵ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مسعود صادقی

روز درخت کاریست
باید درختی کاشت
باید شکوفه هارا بیاد آورد!
بعداز مردنم
قبرم را شخم زنید
در چاله ایی نه چندان عمیق
هم جوار درخت انار
در کنار بوته رازقی
مرا بکارید
دریک روز بارانی
درترنم

شاعر:مسعود صادقی


مطالب پیشنهادی