خواب زمین
۱۳ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ناظمی معزآبادی اصغر

باید
شنید وباورکرد
با هضم خویش
خوف زمین وخواب پرنده را .
اگردیدارمیسرنمی شود .
انکارخورشید ،
جزتفاخرکوران مادرزادنیست .

درروزگاری که
فوج فوج مرغان مهاجر
ازسرزمین خجسته

شاعر:ناظمی معزآبادی اصغر


مطالب پیشنهادی