مانند آن پرنده که با شور مردن زنده بود
۱۲ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیروس هوشمند

دیرآمدی رفیق
فقط چند ثانیه
پرنده که عاصی بود و دلخور
از
چند سال استراحت به اجبار خندان و بیقرار
دلشاد و پرغرور
درست در زمان مقرر
(آه…چه لحظه های زیبا یی
وچه غوغا و هلهله ای
برپا

شاعر:سیروس هوشمند


مطالب پیشنهادی