زوال روح و روان
۹ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ناظمی معزآبادی اصغر

اگر
معده نیاز به آب و نان دارد
وهر چاشتگاه
به فندق و گردوو بادام
ذهن گرسنه نیز:
غذای قدرت وثروت!!!
و شهرت و شهوت!!!
وبی نهایت……..
بی مرزو هویت

آن
روال جسم وتن است
این ، زوال روح

شاعر:ناظمی معزآبادی اصغر


مطالب پیشنهادی