کوچه دلتنگی
۸ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

کوچه د ل تنگی
در زمان کودکی
آمدم از صحن خانه
توی کوچه
کوچه های روستا
کوچه های پُر صفا
کوچه های با وفا
کاهگل پوشیده براندام خود
ایستاده استواروبرقرار
روی پاهایش همی برجای خود
*
سالهای بعد

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی