دست در
۷ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

دست در
دست درحلقه ی آن زلف دوتاخواهم کرد
حلقه ی زلف دوتا را دوسه تاخواهم کرد
گرهی گرتو زدی بردل من درره عشق
با سر انگشت تمنا گره وا خواهم کرد
بهر پیمودن این با د یه تا محفل انس
کفشی

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی