چه عصر جمعه ای؟
۵ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات صابرخوشبین صفت

چه عصر جمعه ای؟
حکایتی شبیه ما که از قطار قصه مانده ایم
کسی به انتظارمان
نمانده است
و با خیال خسته ای ،
به راهمان ادامه می دهیم
چه عصر جمعه ای؟
کاش طور دیگری نوشته می شد
این حکایت و تمام

شاعر:صابرخوشبین صفت


مطالب پیشنهادی