کسري 50 ميليون متر مکعب سدهاي تهران
۴ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

مدير بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آبي و برقآبي شرکت آب منطقه‌اي تهران، ذخيره آب مخازن پنج سد تامين کننده آب شرب تهران را ۵۶۱ ميليون متر مکعب ذکر کرد.


 مدير بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آبي و برقآبي شرکت آب منطقه‌اي تهران، ذخيره آب مخازن پنج سد تامين کننده آب شرب تهران را ۵۶۱ ميليون متر مکعب ذکر کرد و گفت: مخازن اين سدها تا پايان بهمن ماه، نسبت به شرايط عادي و معمول، ۵۰ ميليون متر مکعب کسري دارد.
محمد شهرياري در گفت و گو با ايرنا افزود: مخازن پنج سد اميرکبير، طالقان، لار، لتيان و ماملو در شرايط عادي (نرمال) بايد تا پايان بهمن ماه به ۶۱۱ ميليون متر مکعب مي‌رسيد که اين رقم هم اکنون ۵۶۱ ميليون متر مکعب گزارش شده است.
وي در مورد تغييرات مخازن سدهاي تهران نسبت به سال آبي گذشته نيز گفت: ذخيره مخازن سدهاي تامين کننده آب تهران، تا پايان بهمن ماه در مقايسه با مدت مشابه پارسال که ۵۷۶ ميليون متر مکعب بود که ۱۴ ميليون متر مکعب کسري دارد.
شهرياري در مورد ميزان بارش‌هاي استان تهران در پنج ماه نخست سال آبي جاري نيز گفت: متوسط بارندگي‌ها از اول مهر ماه (ابتداي سال آبي) تا ۳۰ بهمن ماه، ۸۱٫۶ ميليمتر گزارش شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۹٫۵ بود ۵۵ درصد کاهش داشته است.
به گفته وي، ميانگين ارتفاع بارش‌ها همچنين در مقايسه با متوسط بلند مدت (۴۹ ساله) که ۱۳۶٫۸ ميليمتر بود، ۴۰ درصد کاهش يافته است.
اين مقام مسئول در شرکت آب منطقه‌اي تهران افزود: در مقايسه ميزان بارندگي‌ها در بازه زماني بهمن ماه امسال با بهمن ماه سال گذشته، مشاهده مي‌شود که در بهمن ماه امسال ۴۵٫۲ ميليمتر بارش در سطح استان تهران داشته ايم که اين رقم در مقايسه با ۷۶ ميليمتر پارسال، ۴۱ درصد کاهش داشته است.

مطالب پیشنهادی