پنبه ی افتاده درون شعله ام
۴ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مصطفی مروج همدانی

در سردی و بی وفائی خاطره ها
چون آه درون سینه ها ، سوخته ام
چون پنبه ی افتاده درون شعله ها
پروانه صفت ، به گرد او سوخته ام
هر بار که باد سرد طوفان می کرد
در خیمه ی گرم دوستان ، سوخته ام

شاعر:مصطفی مروج همدانی


مطالب پیشنهادی