خجسته دل
۳ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات شادان شهرو بختیاری

.
.
.
با تـاول آشناست , کفِ پـایِ خسته دل
تنهـا نشسته ام من و تنها نشسته دل
در پایِ دارِ قالیِ ایـن شعرِ بُغض باف
بی شَک نشسته است, غَریبی شکسته دل
آهی کـه مثلِ آتشِ دوزخ جَهَنده

شاعر:شادان شهرو بختیاری


مطالب پیشنهادی