فردای عشق
۲۷ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سلیمان محمدحسنی

درجهان‌ْکمرنگ‌شدغوغای‌عشق
نیست‌دردل‌هادگرسودای‌عشق
مردمان سَر در گریبـانِ غم اند
کَس‌نمی‌خواهددگرفردای‌عشق
نیست‌اینجا قیس‌ِمجنونی‌دریغ
تاسبـــوئی بِشکَنَد لیــلای عشق

شاعر:سلیمان محمدحسنی


مطالب پیشنهادی