مهر و طن
۲۵ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمود بیهقی

مهر میهن برد لم؛ افتاده است ایدوستا ن
حا ضرم جا ن را فدا یش؛ من کنم باور کنید
میهن است که ملتش را؛در دامان میپرورد
ملت هم ا ز بهر میهن؛ جان فداست باورکنید
همگا ن بر میهن خود ؛ وامدارند دو

شاعر:محمود بیهقی


مطالب پیشنهادی