رهگذر
۲۳ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات فرشته خدابخشی چر مهینی

ماتجربه کردیم که دنیای دنی
هرگزندهد کام به مسکین و غنی
آن خواجه بمرد بادوصدعدل قماش
همسایه نماند زنده ازبی کفنی ( فواد کرمانی )
دررهگذرزمان
هرپدیده ایی پیرمی شود
انسان نیز
بی محا با می گذرد

شاعر:فرشته خدابخشی چر مهینی


مطالب پیشنهادی