افکار پوسیده
۲۲ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات فاطمه فقیه زاده«فقیرزاده»

این روزهایم زیاد حال مساعدی ندارد
چه افکار بیهوده ایی…
مانند تمام حرفهای شلخته
و کلماتی که تبخیر می شوند
زیر آفتاب خشک شده است
مغزهایمان
و دیده نمی شویم
باید روی یک بند
این افکار پوسیده

شاعر:فاطمه فقیه زاده«فقیرزاده»


مطالب پیشنهادی