من
۲۱ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد عبدالهی صفی آبادی

من به یک لحظه نگاه از تو قناعت دارم
باورم کن که بر این جمله صداقت دارم
روزگاری گذرد اٙرچه در این عالم دهر
بر سر گفتن عشق تو جسارت دارم
شب و روزی نشود یاد نیاورده شوی
یادِ بر دل شده تا روز

شاعر:محمد عبدالهی صفی آبادی


مطالب پیشنهادی