آوازِ کوچیدن
۲۱ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

وقتی شباهنگام
آوازِ کوچیدن
نزدیک می گردد
دیگر در اوجِ نغمه ها ماندن
کاری خطرناکِ است !
چون در مصافِ مُشتی افسونگر
در تیرگی رفتن
یا با سفیری دردِ دل کردن
موجی هوسناک است !
م

شاعر:محمدرضا جعفری


مطالب پیشنهادی