مادر
۱۲ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد میرزایی

دا (مادر)
با روسریه رنگ بلوطی
چشمهایت رنگ دشت
دستهایت خطوط سالخورده ی سبزکوه
ومهربانیت
سرچشمه های کارون
تورادراین همه رنگ وعظمت وپاکی یافتم
اینها همه بهانه ای بود
تابگویم
دوستت

شاعر:محمد میرزایی


مطالب پیشنهادی