باز باران
۱۲ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی ناصری

باز باران بی ترانه
ساکت و آرام ریزد
بی بهانه
چشم عشق ودست مادر
می نوازد صبح درد بینوارا
در غم اندوه فردا
می کشد درسینه مارا
باز آید؟ فصل باران
روزهای عشق وایمان
در نوازش های انسان
باز بینم

شاعر:علی ناصری


مطالب پیشنهادی