باد مسموم
۹ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات موسی ظهوری آرام

بادی وزید
که آلودگی از هوای مسموم شهر بزداید
باد وزید اما
فزونید بر آلودگی شهر
آلودگی کرانه مجهول آسمان

شاعر:موسی ظهوری آرام


مطالب پیشنهادی