چه سود
۸ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الهام امریاس

رود گشتم مقصدم دریای چشمانت چه سود
ماهی جانم جهانش تُنگ دستانت چه سود
من خدای خلوت خود هم نبودم ای عجب
داده ام سکان دل را دست طوفانت، چه سود
داده ای دشنامم ای قربان خشم ات خنده ام
این تبسم ها

شاعر:الهام امریاس


مطالب پیشنهادی