روایت
۷ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات خسرو مکوندی

جانانه نکوهش که تقدیر چه سان است
پروانه به گل زار بر احوال چنان است
عابد به عبادت چو گرفتار گریبان
ابرو به اشارت سراپا که فغان است
آواز به هر مُرغ که عیاش خروشان
افکنده سرا بال به هر سوی کران

شاعر:خسرو مکوندی


مطالب پیشنهادی