جور زمانه
۷ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سعیدعظیمی

چه زنگاری به دلهامان نشسته
چرا پیوند خوبی ها گسسته
صفا دیگر ندارد محفلِ ما
حسد در کنج دلها رخنه بسته
ز هم گشتیم جدا صد داد و افسوس
شدیم از هم دگر همواره خسته
دگر کو دلخوشی کو شور و

شاعر:سعیدعظیمی


مطالب پیشنهادی