تمامیت ارضی
۵ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مینا.ح (آییژ)

می خواستی همه ی عشق مال تو باشد،
همه ی " قربان صدقه " رفتن ها
"دورت بگردم " ها
"برایت می میرم " ها
این شد که دنیا دیگر گرد نبود؛
و من با دست هایم راه می رفتم

شاعر:مینا.ح (آییژ)


مطالب پیشنهادی