بامن بگو که علت مرگ پرنده چیست




۴ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سید مهدی نژاد هاشمی

تنها دلیل پشت سر تلخ خنده چیست
با من بگو که علت مرگ پرنده چیست
با من بگو که دردترین حالت جنون
در گور دست جمعی در من خزنده چیست
یک لقمه نان بهانه شده علت چنین
برخورد نامناسب ویران کننده

شاعر:سید مهدی نژاد هاشمی


مطالب پیشنهادی