رنگ ایران
۲۹ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

رنگ ایران
رنگ این کشور
چه زیبا رنگی است
رنگ ایران
رنگ من
رنگ من یا رنگ تو
رنگ تو یا رنگ مردم
هرکه هست و هر چه هست
از شمالش تا جنوبش
از طلوعش تا غروبش
رنگ کُردش یا بلوچش
رنگ ترک و رنگ

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی