دهقان فراموشکار
۲۷ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کاظم پارسای

به اهی
نفسم به غم نشست
غم برایم ابدی شد
اما نفسم برایش
به پشیزی نیارزید
او سالهاست بدونِ من می خندد
من اما دیوانه یی پنهان
پشتِ اندوه شیرینم
برایش می پرورانم
بادی دیوارگونه و دیوانه

شاعر:کاظم پارسای


مطالب پیشنهادی