هذیانهای هنوز من
۲۵ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مزبان باج

در واپسین آفاقِ خاموشی
و در پریشان پگاهی پاییزی
میان پهندشتِ آرزوهایِ برآمده از
امیدهایِ توسریْ خورده
گسترده صد دامِ سکوت
افراشته صد مهلکه یِ خوف
«ثانیه ها در گوشم بیداد میکنند
سایه

شاعر:مزبان باج


مطالب پیشنهادی