دلستان_تک مصراع
۲۵ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیده مریم جعفری

حق مطلب شد ادا،عاشق ترم
از غزل شعر تو را من از برم
خود ز شعرت دل مزن من عاشقم
غیبت عشقی که گشته لايقم
داستان شد از غزل شعری درشت
سیده مریم جعفری
………………………..
شریک مستی و باران هنوز می

شاعر:سیده مریم جعفری


مطالب پیشنهادی