از خواب من بگذر
۲۴ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مسعود صادقی

گاهی از خواب من بگذر
گرگ ها سوار بردشت باز
سکوت بره ها ..اینجاست!
به فصل برگ ریزان
هزاران برگ جان دادند
حضور بادها .. اینجاست!
گاهی از خواب من بگذر
صدای گام شب بشنو
شکست قلب عشق
حضور دشنه

شاعر:مسعود صادقی


مطالب پیشنهادی