شب خوش
۲۳ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات عباس رحیمی

یاد بادا طلب نیمه شب و خنده ی یار
شوق بی حد من و دلبری ی نازِ نگار
بوسه بر ماه زدن شاعر مهتاب شدن
راوی روی پری شاهد گلسار عذار
طاق ابروی کمان وسعت زیبای نگاه
کی از این یاد رود حالت چشمان

شاعر:عباس رحیمی


مطالب پیشنهادی