زاد روز
۲۳ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات زهرا آهن

زبان مرا به سپاست نمی کند سودی
که چیز ِ قابل ِ ذکری نبودم و بودی
اذان ِ ظهر به تکبیر اولش خواندم
سرود هست شدن در قفای ِ نابودی
اذان ِ ظهر، برایم هنوز آغازست
هنوز مستم از آن نغمه های

شاعر:زهرا آهن


مطالب پیشنهادی