تاریکی شب
۲۳ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات زهرا عابدی

من از تاریکی شبها می ترسم
از فردای بی فردا می ترسم
از این زندگی پوچ بی معنا می ترسم
ز غرش ابرهای باران نما می ترسم
از عاشق عشق نما می ترسم
نه از آغاز بلکه از پایان می ترسم
از دشمن دوست نما می

شاعر:زهرا عابدی


مطالب پیشنهادی