تمام سهم من
۲۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهرزادکاوه قلعه سردی

غم بار ترین زلزله ها،سهم من است
پربسته ترین چلچله ها،سهم من است
ای عشق به تو دسترسی ممکن نیست 
تا دورترین فاصله ها سهم من است
 بیداری شاعران گناه است،چرا؟
از عشق سرودن اشتباه

شاعر:مهرزادکاوه قلعه سردی


مطالب پیشنهادی