سورنای بهار
۲۰ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سجاد دلیری

چشمه ی خشکِ دامن کوه دلم
چه ابر خونباری دارد
چشمه، داغدارِ چشم سرریزِ کوه پَریز شده
چه شده؟ کو؟ مادر سنگ کجاست؟
چه میداند چشمه ی کور، از اعماق دل نبش نشده ی تنگ
چه میگوید باران، گر

شاعر:سجاد دلیری


مطالب پیشنهادی