می روم
۱۷ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد شمس باروق

بار دگر به دیدار آن یار آشنا می روم
دل بریده از جهان آزاد و رها می روم
زین همه جور وجفا از زمین فراریم
به پابوسی مظهر مهر و وفا می روم
وقت سفر، دست ها خالی دل پر امید
یک دنیا درد وغم به

شاعر:محمد شمس باروق


مطالب پیشنهادی