دهس زندی مونه غم خرده و نونن که چمه
۱۷ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سهراب عرب زاده.سرگشته.

دهس زندِی مونه غم خرده وُ نونن که چمه
چاله یِ زندیه مو سرده وُ نونن که چمه
کارُم از گروه گُذشتهِ که وَشِی خنده دلُم
سرنمِشته مو پُر از درده نونن که چمه
بس که سنگم زدنهِ مردمه یی آبادی
دار دل

شاعر:سهراب عرب زاده.سرگشته.


مطالب پیشنهادی