برای بردگان
۱۶ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهرداد جمشیدی(مانا)

بگذار نگاهت را بسرایم :
حسرت هزار نسل سوخته
در ناز نگاه توست
..
آه نگاهم میکنی و مرا
شرم این قبیله ی
بی نان ، فرا میگیرد
مگر انسان چه بوده ست؛
جز وسوسه ی خوردن سیب سرخی
بر شاخه ی گناه ؟
مگر

شاعر:مهرداد جمشیدی(مانا)


مطالب پیشنهادی