* * * 0 « به دست خود، طبیعت را مسوزان »
۱۵ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سلیمان بوکانی حیق

به دست خود، طبیعت را مسوزان
////////////////////////////////
۱)
به دست خود، طبیعت را مسوزان
نهال زندگی ات را مسوزان
مگیر سرسبزی اش را از درختان
نشی شرمنده تا در پیش یزدان
۲)
نهال هرزه از روی زمین، کن
درختان

شاعر:سلیمان بوکانی حیق


مطالب پیشنهادی