سرنیست
۱۵ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

سر نیست
سرنیست اگردر سر سودات نباشد، سرگشته ی آن روی دلارات نباشد
دل نیست اگربر سرعشق تو نباشد، آن دل که به یاد تو وغوغات نباشد
بی بهره ز رخساره ی زیبای تو مانَد، آن دیده که بردیده و سیمات

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی