* * * 0 « آسمـان این دلم، بارانی است »
۱۴ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سلیمان بوکانی حیق

///////////////////////////////////////
آسمـان ایـن دلـم، بارانی است
ریزش اشک از چشام، آسانی است
لیک با عشـق و اُمیــد و آرزو
خانۀ غـم را ببین، ویرانی است
///////////////////////////////////////
«سلیمان بوکانی حیق»
دی

شاعر:سلیمان بوکانی حیق


مطالب پیشنهادی