رویا
۱۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات منیره کاوری

صدای
تاوان
خواسته ها
غرق
شده است
در
سکوت
فریاد باطلاق شده
امشب
نوبت پایان
به رویا

شاعر:منیره کاوری


مطالب پیشنهادی