آیت تمنا
۱۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهرداد جمشیدی(مانا)

اعجاز نفسش زنده ام میکرد
همچنانکه توفان اخمش قاتل دقیقه هایم بود
کاتولیک شدم
از ایمان نفسهایش
و
کلیمی گشتم از هراس قهرش!!!
..
دو ابرو داشت به دو جانب سرنوشت
که میان بهشت و دوزخم

شاعر:مهرداد جمشیدی(مانا)


مطالب پیشنهادی