سنگ نوشته
۱۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسین کشاورزی

عاقبت روزی رسد روز سفر
روز هجران،روز گذر
عاقبت خاک شود مامن من
یا سپیدی کفن،بر تن من
همه بخشش طلبیدم شب و روز
لحظه ای دست ز غفران نکشیدم هنوز
سوگند به خدا خرده مگیرید زمن
حق هر آنکس که ببود

شاعر:حسین کشاورزی


مطالب پیشنهادی